Almindelige betingelser

Pixie Globe leverer serverplads, markedsføring og udvikling af internet-serviceydelser til såvel slutbrugere som forhandlere. Pixie Globe arbejder hårdt for at tilbyde vores kunder en ydelse, kundeservice og know-how i topklasse og forsøger konstant at forbedre os for at kunne tilbyde vores kunder det bedst mulige grundlag for alle deres internet-baserede aktiviteter. Som et led i disse bestræbelser har Pixie Globe såvel juridiske som etiske regler, der skal overholdes i forbindelse med de leverede ydelser.

Pixie Globes etiske regler er specificeret herunder. Pixie Globe forbeholder sig retten til at suspendere eller opsige en kundes adgang til enhver service leveret af Pixie Globe, hvis vi finder, at denne er blevet misbrugt.

Opretholdelse af drift

Pixie Globe søger at opretholde driften 24 timer i døgnet alle ugens dage. Erfaringsmæssigt har vore servere en generel tilgængelighed på cirka 99,9% hvor de cirka 0,1% nedetid typisk er planlagte genstarter i forbindelse med opdateringer af systemerne – herunder sikkerhedsopdateringer. Skulle der mod forventning opstå længerevarende afbrydelser, er Pixie Globe ikke pligtig til at erstatte eventuelle tab forbundet dermed, hverken direkte eller indirekte.

Uautoriseret brug af andre folks konti eller computere

Pixie Globe vil reagere stærkt overfor personer, der måtte bruge eller forsøge at bruge en brugerkonto eller udstyr uden den nødvendige tilladelse. Disse forsøg inkluderer (men er ikke begrænset til) internet scamming (at narre andre folk til at oplyse deres password eller kreditkort-oplysninger), spamming (udsendelse af uønskede masse-emails), tyveri af password, scanning af mulige sikkerhedshuller o.s.v.

Enhver uautoriseret brug af konti eller udstyr af Pixie Globes kunder, uanset om det er angreb på konti eller udstyr hos Pixie Globe eller andre, vil betyde øjeblikkeligt indgreb mod angriberen/misbrugeren. Mulige indgreb kan være en advarsel, suspension eller opsigelse af konto og sagsøgning, afhængig af angrebets alvor.

Misbrug af trafik og diskplads

Pixie Globes kunder har det privilegium, at en service fortsætter med at fungere også efter, at den vejledende grænse for trafik er overskredet. Ligeledes stilles der generelt store mængder af diskplads til rådighed . Hensigten med Pixie Globe er at levere en stor diskplads til webdokumenter, ikke at fungere som ekstern diskplads for elektroniske/binære filer. Det er ikke tilladt for kunder at have store arkiver af filer, der kan downloades gratis af andre, herunder shareware-arkiver.

Enhver kunde, som overtræder Pixie Globes betingelser for misbrug af diskplads og/eller trafik, vil blive pålagt de derved forbundne omkostninger. Enhver kunde, der videresælger diskplads og/eller båndbredde, uden at dette er i overensstemmelser med betingelserne for videresalg, vil få en advarsel, opsigelse eller suspension, afhængig af den aktuelle sag. Hvis du ønsker at videresælge services leveret af Pixie Globe anbefaler vi, at du i stedet kontakter os med henblik på at oprette en speciel forhandleraftale i stedet for en almindelige brugerkonto.

Kommerciel reklame via e-mail

Uopfordret kommerciel reklame er ikke tilladt via e-mail, og vil resultere i en øjeblikkelig lukning af din konto. Kommerciel reklame via mailinglister med aktiv tilmelding er tilladt, men eventuelle klager vil blive undersøgt og kan medføre advarsler, suspendering eller lukning af din konto hvis Pixie Globe finder at mailinglisten køres på en uetisk måde f.eks., hvis brugernes ønske om at blive fjernet fra listen ikke efterkommes.

Virus og SPAM filtrering

Pixie Globe filtrerer så vidt muligt e-mails for kendte vira og SPAM-reklamer når disse sendes gennem Pixie Globes mailservere, men vi kan ikke garantere 100% fjernelse af hverken virus eller SPAM og kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge af e-mails, der slipper igennem denne filtrering. Hvis filtreringen mod forventning skulle vise sig at forårsage ustabilitet for hele mail systemet, kan det slåes fra ved samtidig eller forudgående orientering.

Sikkerhedskopiering

Pixie Globe gennemfører en gang i døgnet en backup-procedure, hvorved data sikkerhedskopieres og efterfølgende overføres i krypteret form til et flytbart medie. Disse medier udskiftes mindst 1 gang om måneden og opbevares på en sikker off-site lokation af hensyn til brandsikring. Kunden har adgang til backup-data (og en automatiseret reetablerings-procedure) via et web-baseret kontrolpanel på alle vores Linux-baserede løsninger. Manuel reetablering af data som ikke kan reetableres via kontrolpanelet er i nogle tilfælde muligt og kan udføres mod et gebyr på DKK 1.000,- excl. moms. Pixie Globe garanterer ikke, at data kan genskabes fra backup mediet og anbefaler kraftigt, at kunden selv opbevarer en kopi af vigtige data.

Betalingsbetingelser

Alle konti/services installeres efter forudbetaling med mindre andet er aftalt mellem kunden og Pixie Globe. Installationsgebyrer opkræves for alle nye konti, services eller væsentlige ændringer, og kan ikke refunderes medmindre det tilbydes specifikt. Alle priser er garanteret på betingelsen af forudbetaling. Pixie Globe forbeholder sig ret til at ændre priserne til enhver tid. Kunden er ansvarlig for, at der betales for en service, fra denne er etableret og til den er opsagt i henhold til betingelser for opsigelse.

Indbetalinger fra debitor anvendes til nedskrivning af tilgodehavende i følgende rækkefølge: renter – gebyrer – afdrag/betaling af øvrige ydelser.

Ved forsinket betaling af ydelse eller andre skyldige ydelser skal debitor betale morarente på 2% per påbegyndt måned. Morarenten beregnes af den til enhver tid værende restgæld fra misligholdelsestidspunktet inkl. rente og omkostninger. Renten tilskrives månedligt (rentes rente).

Rykker- og påkravsgebyrer tilskrives jf. den til enhver tid gældende rentelov, pt. kr. 75,00.

Pixie Globe kan ensidigt og uden varsel ændre gebyrsatser og renter i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Fortrydelsesret

Bestilling af services kan annulleres indenfor minimum 14 dage fra bestillingstidspunktet. Registrering af domænenavne skal dog annulleres senest straks efter modtagelse af ordrebekræftigelse idet disse umiddelbart efter udførelse effektueres direkte i navnesystemet for Internet, hvorefter de har en løbetid på minimum 1 år. Kundespecifikke services som f.eks. tilpasnings- eller programmeringsopgaver kan under ingen omstændigheder refunderes.

Ansvarsfraskrivelse

Kunden erklærer sig indforstået med, at Pixie Globe ikke er ansvarlig for direkte eller indirekte tab, skader eller udgifter påført kunden, Pixie Globe eller tredjemand, som er opstået i forbindelse med brugen af services eller ydelser stillet til rådighed af Pixie Globe. Dette gælder alle forhold i forbindelse med kundens konto, hvilket inkluderer (men ikke begrænset til) tab af websidens indhold eller ejerskab af domænenavne.

Opsigelse

Pixie Globe forbeholder sig ret til at opsige en service til enhver tid. Alle gebyrer/lejeafgiver med videre, som er betalt forud en opsigelse, vil blive forholdsmæssigt tilbagebetalt, hvis Pixie Globe benytter sin ret til opsigelse. Hvis opsigelsen skyldes, at kunden overtræder nærværende betingelser, vil der ikke ske nogen refundering. Enhver overtrædelse af betingelserne, som resulterer i ekstra omkostninger, vil blive pålagt kunden (f.eks. trafik, diskplads osv.)

Kunden kan til enhver tid opsige en service til udløb efter indeværende periode. Er afregningsperioden 3 måneder eller derunder refunderes indbetalte beløb ikke – ved afregningsperioder over 3 måneder refunderes restperioden minus 3 måneder.

Domæneregistreringer SKAL opsiges senest 1 måned før udløb af indeværende periode og restperioder kan ikke refunderes.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal en opsigelse altid ske per brevpost eller fax med en gyldig underskrift og angivelse af navn/adresse samt gerne årsag til opsigelse. Services, hvortil der er udleveret et brugernavn og en adgangskode, kan dog opsiges pr. e-mail ved samtidig oplysning af disse. Bemærk venligst, at en redelegering af DNS for et domænenavn til andre navneservere ikke fungerer som en opsigelse af eventuelle services hos Pixie Globe – alle opsigelser SKAL ske skriftligt og skal bekræftes af Pixie Globe.

Opsigelser er ikke gyldige, før kunden har modtaget en bekræftelse via e-mail fra Pixie Globe, hvilket typisk sker indenfor 24 timer på arbejdsdage. Kontakt venligst Pixie Globe, hvis du har sendt en opsigelse og ikke har modtaget en bekræftelse senest tre arbejdsdage senere. Eventuel tilbagebetaling vil ske senest 15 dage efter modtagelse af opsigelsen, forudsat at Pixie Globe har fået oplyst et bankkonto-nummer, som tilbagebetalingen kan ske til.

Registrering af domænenavne

Ved registrering af domænenavne accepteres de til enhver tid gældende betingelser for disse fra de enkelte registratorer/administratorer.

Disse kan læses her:

.dk : DK-Hostmaster

Ændringer

Priserne og betingelserne på vores hjemmeside er gældende pr. dags dato.

Ændring af priser varsles til vore kunder med minimum 3 måneders varsel. Dato for seneste ændring af nærværende betingelser fremgår af tilsendte faktura sammen med en webadresse, hvor betingelserne kan gennemses, og disse accepteres ved betaling for løbende services, som ikke er opsagt.

Moms

Idet Pixie Globe primært sælger services til virksomheder, angives alle priser excl. 25% dansk moms, medmindre andet er oplyst.

Lovlige formål

Pixie Globe forbeholder sig ret til at nægte service til enhver. Kunder kan kun bruge Pixie Globes services til lovlige formål. Dette inkluderer materiale som der er copyright på. Pixie Globe forbyder udtrykkeligt enhver at reklamere for, distribuere, opbevare, behandle eller på anden vis at håndtere uanstændigt, pornografisk eller satanistisk materiale ved hjælp af services leveret af Pixie Globe. Det er helt op til Pixie Globes ledelse at vurdere, om dette er tilfældet. Distribution af erotisk materiale i enhver form kræver at kunden indhenter en skriftlig tilladelse fra Pixie Globe inden distributionen påbegyndes.

Kunden må ikke på nogen måde forsøge at hindre Pixie Globes systemer i at fungere, herunder (men ikke begrænset til) forsøg på omgåelse af identifikationsprocedurer, ulovlig adgang til services eller data, som kunden ikke har ret til at tilgå samt påvirkning af tilgængelighed, stabilitet eller servicekvalitet for andre kunder. Dette inkluderer kørslen af scripts og/eller applikationer som bruger store mængder systemressourcer (f.eks. hukommelse, CPU-kraft eller netværkskapacitet). Kunden må ligeledes ikke forsøge at påvirke andre systemer tilgængelige via internettet, herunder forsøg på ulovlig indtrængen.

Pixie Globe forbeholder sig retten til at lukke helt eller delvis for adgangen til services stillet til rådighed af Pixie Globe, hvis vi mener, at kunden deltager i aktiviteter som efter Pixie Globes skøn ikke er i overensstemmelse med betingelserne i dette dokument.